Ø سیمان پرتلند مرکب

برای تولید این محصول از سنگ آهک ویژه و پوزولان ویژه بصورت توام استفاده می گردد.

این سیمان دارای حرارت هیدراسیون پایین بوده و سازگار با آب و هوای منطقه طراحی شده است.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0