تیم مدیریت

سمت نام نام خانوادگی شماره تماس آدرس ایمیل
مدیر کارخانه فرشید آزوین 013-34602219 Manager@khazarcement.ir
مدیر حراست   013-34604317 herasat@khazarcement.ir

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0