زمانبندی پرداخت سود

سال مالی منتهی به 1402/12/29

اندازه پرونده : 293640 bytes

تعداد دریافت : 0

هیات مدیره به مجمع

سال مالی منتهی به 1402/12/29

اندازه پرونده : 2843383 bytes

تعداد دریافت : 0

صورت مالی حسابرسی شده

سال مالی منتهی به 1402/12/29

اندازه پرونده : 1894211 bytes

تعداد دریافت : 0

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به 1402/12/29

اندازه پرونده : 1840257 bytes

تعداد دریافت : 0

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0