صورت مالی حسابرسی شده

دوره مالی منتهی به 1402/06/31

اندازه پرونده : 874864 bytes

تعداد دریافت : 0

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به 1402/06/31

اندازه پرونده : 1367595 bytes

تعداد دریافت : 0

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به 1401/12/29

اندازه پرونده : 1461064 bytes

تعداد دریافت : 0

زمانبندی پرداخت سود

سال مالی منتهی به 1401/12/29

اندازه پرونده : 272110 bytes

تعداد دریافت : 0

صورت مالی حسابرسی شده

سال مال منتهی به 1401/12/29

اندازه پرونده : 1759135 bytes

تعداد دریافت : 0

کنترل های داخلی

سال مالی منتهی به 1401/12/29

اندازه پرونده : 989747 bytes

تعداد دریافت : 0

هیات مدیره به مجمع

سال مالی منتهی به 1401/12/29

اندازه پرونده : 1517738 bytes

تعداد دریافت : 0

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0