نام تامین کننده :  
  نوع فعالیت :  
  میزان رضایت خود را از فرآیند خرید و شیوه برگزاری مناقصات اعلام نمائید.  
  میزان رضایت خود را از پرداخت به موقع مطالبات اعلام نمائید.  
  میزان رضایت خود را از فرآیند رسیدگی به صورت وضعیت ها اعلام نمائید.  
  میزان رضایت خود را از ارائه اطلاعات شفاف و رعایت اصول اخلاقی و قراردادها اعلام نمائید.  
  میزان رضایت خود را از در اختیار قرار دادن اطلاعات فنی و توسعه یادگیری تامین کنندگان اعلام نمائید.  
  میزان رضایت خود را از مشارکت دادن تامین کنندگان در بهبود فرآیندهای سازمان اعلام نمائید.  
  میزان رضایت خود را از نحوه نظارت بر عملکرد تامین کنندگان اعلام نمائید.  
  میزان رضایت خود را از نحوه تعامل و ارتباطات با تامین کنندگان اعلام نمائید.  
  میزان رضایت خود را از نحوه ارزیابی میزان رضایت خود را از نحوه همکاری بلند مدت با تامین کنندگان اعلام نمائید.  
  میزان رضایت خود را از نحوه همکاری بلند مدت با تامین کنندگان اعلام نمائید.  
  نظرات و پیشنهادات :  
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0